Regulamin

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Definicje
3. Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży
4. Formy płatności
5. Koszty i sposoby dostaw
6. Reklamacje
7. Prawo odstąpienia
8. Procedura rozpatrywania reklamacji
9. Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną
10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
11. Zmiana Regulaminu
12. Postanowienia końcowe

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ineedle.pl (dalej: „Sklep”) prowadzony jest przez AXLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Dobra 31, 60-595 Poznań, wpisana przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466811, REGON: 302406754, NIP: 9721243737, adres e-mail: info@ineedle.pl, numer telefonu: +48 721 712 661 (dalej: „Sprzedawca”).
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu, kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dostęp do Regulaminu każdy z Klientów może uzyskać w dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na dowolnym nośniku.
 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji regulaminu i złożenia zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji: „Akceptuję regulamin”.

§ 2 Definicje

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.ineedle.pl;
 2. SPRZEDAWCA – AXLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Dobra 31, 60-595 Poznań, wpisana przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000466811, REGON: 302406754, NIP: 9721243737, adres e-mail: info@ineedle.pl, numer telefonu: +48 721 712 661;
 3. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym;
 4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie;
 5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Sprzedawcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Sprzedawcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;
 7. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówień w Sklepie można dokonywać przez stronę internetową działającą pod adresem www.ineedle.pl.
 2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane za pomocą formularza przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą przyjmowane w dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerw technicznych Sklepu.
 4. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pola przed zakończeniem realizacji zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
 6. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie jak i bez rejestracji.
 7. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
  1. wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu podając dane osobowe, login oraz hasło;
  2. akceptacji Regulaminu.
 8. W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek przestrzegania Regulaminu.
 9. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu złożenia zamówienia. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  1. imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  2. numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  3. dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż Paczkomat InPost lub inny punkt odbioru.
 10. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego  skompletować zamówienie w Koszyku, a następnie kliknąć przycisk „Kasa”. Po przejściu na stronę „Kasa” należy wybrać sposób dostawy towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia w Sklepie nie wymaga rejestracji Konta Klienta. Naciśnięcie na przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 11. Klient przy składaniu zamówienia może skorzystać także z kodu rabatowego. Zasady korzystania z kodu określa regulamin kodu.
 12. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia (przyjęcie oferty). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez niego adres e-mail, zawierające informacje stosownie do treści art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – włącznie ze wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy (stosownie do art. 12 ust. 1 pkt. 9-11 ustawy o prawach konsumenta). Informacja ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta. W przypadku braku zapłaty przez Klienta w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia Sprzedawca ma prawo anulowania zamówienia.
 13. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ineedle.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.
 14. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 15. Warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia jest wypełnienie w zamieszczonym na stronie Sklepu formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wystawienia faktury VAT (paragonu fiskalnego) oraz potwierdzenie (poprzez użycie stosownego przycisku), iż zamówienie jest składane z obowiązkiem zapłaty.
 16. Podczas dokonywania zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, aktualnych oraz dokładnych danych osobowych, tj. w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania), adres dostawy (jeżeli jest on inny niż w/w adresy), adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 17. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia przed wysyłką Zamówienia przez Sprzedawcę. W celu rezygnacji z zamówienia Klient powinien bezzwłocznie skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym albo drogą mailową za potwierdzeniem odczytu maila.

§ 4 Formy płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy (przed wysyłką towarów),
  2. Płatność elektroniczna (przed wysyłką towarów),
  3. Płatność za pobraniem, gotówką do rąk przewoźnika (w chwili odbioru towarów).
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty manipulacyjne związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 4. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 5 Koszty i sposoby dostaw

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium całego świata.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta jest uzależniony od dostępności zamówionego towaru.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Produkt, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sposoby złożenia reklamacji:
  1. w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ineedle.pl
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać:
  1. produkt, którego dotyczy reklamacja;
  2. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  3. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  4. danych kontaktowych.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Dobra 31, 60-595 Poznań. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§ 7 Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres Sprzedawcy lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@ineedle.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14-dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: reklamacja@ineedle.pl, z dopiskiem „Reklamacja”.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu towaru (kopia paragonu, kopia faktury, wydruk z karty płatniczej).
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć towar na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 9 Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 poz. 883 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją przy składaniu zamówienia.
 2. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
  1. w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany adres;
  2. pozyskania od Klienta przez wyspecjalizowane podmioty opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym;
  3. gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  4. gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  5. gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 3. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnych usług elektronicznych polegających na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenia zamówienia w Sklepie („Umowa o świadczenie usługi elektronicznej”) na następujących warunkach:
  1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka),
  2. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony,
  3. Zamawiający w każdym czasie może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu,
  4. Minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną to czas obowiązywania tej umowy.
 7. Zamawiający zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych.
 8. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług elektronicznych:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci internet przez sieciową usługę www. – w wersji Microsoft Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 9.0, Google Chrome 10.0 lub w wersjach wyższych,
  3. włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz Java Script.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), wniosek o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) – wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku konsumentów, o zmianie treści Regulaminu Sprzedawca informuje ich każdorazowo drogą mailową, o ile Sprzedawca będzie w posiadaniu aktualnego adresu e-mail Klienta będącego konsumentem.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 

Załącznik do Regulaminu – Odstąpienie od umowy [PDF]